Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wolontariat

Regulamin Szkolnego Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi

Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
 3. Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne opierając się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Szkolny Wolontariat działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak i pozarządowe.
 5. Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, który czuwa nad tym, aby działalność Wolontariatu była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem.

Cele i działania

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 • Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym.

Cele Wolontariatu realizowane są poprzez:

 • spotkania, wystawy, gazetki;
 • współpracę z organizacjami charytatywnymi i stowarzyszeniami, udział w akcjach organizowanych przez te podmioty za zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem Koordynatora;
 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących;
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych;
 • współpracę z Samorządem Szkolnym;

Prawa wolontariusza

 • Do Szkolnego Wolontariatu mogą należeć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi.
 • Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 • Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 • Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 • Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 • Każdy może przystąpić do Wolontariatu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.
 • Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę zgodnie z regulaminem.

Obowiązki wolontariusza

 • Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 • Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 • Wolontariusze biorący udział w działalności poza szkolnej są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o podjęciu wolontariatu do 31 maja każdego roku szkolnego.
 • Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 • Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 • Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 • Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 • Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

Nagradzanie wolontariuszy

 • Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni zgodnie ze szkolnym systemem oceniania z zachowania oraz dodatkowo poprzez:
  1. wyrażenie uznania słownego;
  2. pochwałę na forum szkoły;
  3. przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 • Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 • Za dodatkową pracę w ramach wolontariatu poza szkołą uczniowie otrzymują dodatkowe punkty na podstawie zaświadczenia o swojej działalności. Dokumentację zbiera koordynator Szkolnego Wolontariatu.
 • Uczniowie otrzymują wpis na Świadectwie Ukończenia Szkoły Podstawowej i Świadectwie Promocyjnym o działalności na rzecz Wolontariatu.

Wpis otrzymuje wolontariusz, który aktywnie pracował na rzecz Szkolnego Wolontariatu i brał czynny udział w akcjach charytatywnych.