Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Egzaminy / Іспити

Możliwe sposoby dostosowania podczas egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (cudzoziemcy), w którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

Oznaczenie arkusza: w przypadku arkuszy z języka polskiego i matematyki: O*-C00 , w przypadku arkuszy z języka obcego: OJ**-100

Czas trwania egzaminu z przedmiotów:

 • język polski - do 180 minut
 • matematyka - do 150 minut
 • język obcy - 90 minut

Możliwe sposoby dostosowania:

 1. Arkusz z języka polskiego i matematyki dostosowany do potrzeb zdających W przypadku arkusza z języka polskiego dostosowanie obejmuje również zasady oceniania rozwiązań zadań.
 2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki).
 3. Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski – język rodzimy zdającego i język rodzimy zdającego – język polski, z zastrzeżeniem, że w przypadku egzaminu z języka obcego nie może być to słownik języka, z którego uczeń zdaje egzamin). Słownik zapewnia uczeń.
 4. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii rady pedagogicznej).

Uprawnieni do dostosowania Dzieci i młodzież będący obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Oznaczenie arkusza: w przypadku arkuszy z języka polskiego i matematyki: O**U-C00, w przypadku arkuszy z języka obcego: OJ*U-100

Czas trwania egzaminu z przedmiotów:

 • język polski - do 210 minut
 • matematyka - 100 minut
 • język obcy - 90 minut

Możliwe sposoby dostosowania:

  1. Arkusze dostosowane do potrzeb zdających:
 • arkusz z języka polskiego – arkusz treściowo tożsamy z arkuszem dla ucznia, o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, z kolejnymi dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia w dwóch językach: w języku polskim oraz w tłumaczeniu na język ukraiński (ale: teksty i zadania w języku polskim, zapisywanie rozwiązań do zadań – w języku polskim) - w przypadku arkusza z języka polskiego dostosowanie obejmuje również zasady oceniania rozwiązań zadań
 • arkusz z matematyki – arkusz treściowo tożsamy z arkuszem dla ucznia, o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, ale pełna treść arkusza, tj. instrukcje, polecenia do zadań, treść zadań – w dwóch językach: w języku polskim oraz w tłumaczeniu na język ukraiński zapisywanie rozwiązań zadań możliwe w języku ukraińskim
 • arkusz z języka obcego nowożytnego – arkusz treściowo tożsamy z arkuszem w formie standardowej („100”), z dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia w dwóch językach: w języku polskim oraz w tłumaczeniu na język ukraiński, zadania w języku obcym, zapisywanie rozwiązań do zadań – w języku obcym.
  1. Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego), jeżeli – ze względu na przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 210 minut – jest to konieczne do przeprowadzenia egzaminu dla wszystkich zdających w niezakłócony sposób.
  2. Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) na egzaminie z języka polskiego. Słownik zapewnia uczeń.
  3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa, pedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub zapewnienia wsparcia psychologicznego.
  4. Zapewnienie obecności tłumacza (język polski – język ukraiński), który przekaże zdającym informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu przekazywanych przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
  5. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (możliwe w przypadku gdy uczeń rozumie język polski, jednak ma problemy z płynnym czytaniem tekstu pisanego).
  6. Skorzystanie z dostosowań przewidzianych w Komunikacie dla poszczególnych grup zdających. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Можливі способи пристосування під час іспиту восьмикласника

Учні,зазначені у ст. 165 п. 1 Закону з 14 грудня 2016 р. Закон про освіту (іноземці), обмежене знання польської мови ускладнює розуміння читаного тексту

Позначення аркуша: для аркушів з польської мови та математики: O * -C00, для аркушів з іноземної мови: O J ** - 100

Тривалість іспиту з предметів :

 • Польська мова - до 180 хв.
 • Математика - до 150 хв.
 • Іноземна мова - 90 хв.

Можливі способи коригування:

  1. Робочий аркуш для польської мови  i математики призначений до потреб учнів (відповідно до інформації вище)
  2. Складання іспиту в окремій  аудиторії (стосується  іспиту у восьмому класі з  польської мови i математики).
  3. Можливість користування двомовного словника в паперовій або електронній версії. Польська мова– рідна мова учня i рідна мова учня– польська мова (із застереженням, що у разі іспиту з іноземної мови це не повинен бути словник мови, якою учень складає іспит). Словник має бути наданий студентом.
  4. Застосування спеціальних правил оцінювання вирішених завдань відкритого типу польською мовою для учнів з особливими труднощами у навчанні за погодженням з директором відповідної районної екзаменаційної комісії

Право на адаптацію мають діти та підлітки, які є громадянами України, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 п. 1 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

Позначення аркуша: для аркушів з польської мови та математики: O ** U-C00, для аркушів з іноземної мови: O J * U-100

Тривалість іспиту з предметів:

 • Польська мова - дo 210 хв.
 • Математика - 100 хв.
 • Іноземна мова - 90 хв.

Можливі способи коригування:

  1. Аркуші, призначені для потреб учнів:
 1. аркуш з польської мови – аркуш змісту ідентичний  аркушу для учня, про який йдеться у   ст. 165 п.1  Закону про освіту від 14 грудня 2016 р. (іноземець),обмежене знання польської мови ускладнює розуміння прочитаного тексту  з подальшою адаптацією, тобто інструкції та вказівки перекладені українською мовою ,але тексти та завдання польською мовою, запис розв'язуваних завдань -польською мовою.
 2. аркуш з математики– аркуш змісту ідентичний аркушу для учня, зазначеному в ст. 165 п.1 Закону про освіту від 14 грудня 2016р. (іноземець),обмежене знання польської мови ускладнює розуміння тексту що читається, але повний зміст аркуша ,тобто iнструкції, вказівки до завдань,зміст завдань– перекладено українською мовою. запис розв'язуваних завдань можливий українською мовою.
 3. аркуш із сучасної іноземної мови також за змістом буде ідентичний аркушу стандартної форми(„100”) з адаптаціями, тобто інструкції та вказівки будуть перекладені українською мовою, завдання іноземною або українською мовою, запис розв'язуваних  завдань – іноземною мовою,або українською мовою (згідно з інструкцією).
  1. Можливість складати іспит в окремій аудиторії ( стосується іспиту з польської мови у восьмому класі ),якщо у зв'язку з подовженням тривалості іспиту дo 210 хв– необхідно провести іспит для всіх кандидатів безперервно.
  2. Можливість користування двомовного словника в паперовій або електронній версії (польсько-український та українсько-польський) під час іспиту з польської мови. Словник надається учнем.
  3. Застосування особливих правил оцінювання рішення відкритих завдань польською мовою для учнів з особливими труднощами у навчанні за погодженням з директором відповідної районної екзаменаційної комісії.
  4. Забезпечення присутності спеціалістів, наприклад, психолога, педагога (може  входити до складу кураторської групи), якщо необхідно встановити належний контакт із тестованим або надати психологічну підтримку.
  5. Забезпечення присутності перекладача (польська мова– українська мова), який надасть кандидатам інформацію, щодо правил проведення іспиту, повідомлених перед початком роботи з екзаменаційним листом.
  6. Допомога вчителя (члена кураторської групи), який перед початком роботи учня зачитує   вголос із резервного листа один раз по черзі всі тексти обсягом 250 слів і більше, покладені в основу завдань восьмикласника  на іспиті з  польської мови (можливо, якщо студент розуміє польську мову, але йому важко вільно читати письмовий текст).
  7. Використання коригувань передбачених у повіомленні для  певних груп учнів.Таке коригування потребує письмового погодження директора  школи з головою відповідної районної екзаменаційної комісії.