MISJA SZKOŁY
"CAŁE ŻYCIE JEST SZKOŁĄ"
Jan Amos Komeński


Naszą misją jest przygotowanie ucznia do zarządzania swoją wiedzą, wzmacniania gotowości do podejmowania wyzwań, działań innowacyjnych, poczucia własnej wartości oraz rozbudzenie w uczniu pasji uczenia się.

WIZJA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 110:
Przygotowuje do procesu uczenia się przez całe życie. Rozwija działania innowacyjne i twórcze. Jest efektowna i efektywna w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych. Jakość pracy, jej pomiar i analiza wyznaczają dalsze kierunki działania.
Przygotowuje do pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz bycia ich krytycznym i twórczym odbiorcą. Jest szkołą nowoczesną, na miarę oczekiwań uczniów, rodziców, społeczeństwa lokalnego i nauczycieli, a kadra naszej szkoły jest wysoko wyspecjalizowana. Daje podstawę wychowania w duchu takich wartości jak prawda, dobro, piękno, godność człowieka, empatia, tolerancja, rozwijając jednocześnie u uczniów poczucie odpowiedzialności, patriotyzmu oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycji regionalnej.
Jest otwarta na zmiany. Szkoła znana jest w środowisku, jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
Jest otwarta na proces integracyjny z Europą poprzez aktywne partnerstwo ze szkołami z innych krajów.

Strona główna